Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

Erfbelasting en successierecht in Tsjechie

Erfbelasting Tsjechie

Let op! Deze pagina gaat niet over het erfrecht (dus wat men als nabestaande "krijgt"), maar over wat men over de erfenis aan belasting dient te betalen. Bezoek ook onze pagina over Tsjechisch erfrecht.

Of in Tsjechie schenkings- cq. successierecht verschuldigd is door de verkrijger is afhankelijk van de woonplaats van de schenker c.q. erflater. Als de schenker c.q. erflater in Nederland woont dan is in Nederland schenkings- c.q. successierecht verschuldigd.

In NL geldt het 10-jaar beginsel, iemand met de Nederlandse nationaliteit die emigreert en binnen tien jaar na emigratie overlijdt of een schenking doet, wordt geacht ten tijde van overlijden of het doen van de schenking TOCH in Nederland te wonen.

Ter voorkoming van dubbele heffing van schenkings- en successierecht in Nederland en het buitenland heeft Nederland slechts een beperkt aantal verdragen (7) gesloten, met Tsjechië helaas niet. Nederland heeft wel eenzijdig een Besluit ter Voorkoming van Dubbele Belastingheffing afgekondigd. Dit Besluit moet dus worden toegepast op de erfenis waarbij de woonplaats van de erflater in Nederland maar het onroerend goed in het buitenland is gelegen. Het besluit bepaalt dat de in het buitenland betaalde bedragen hier worden verrekend aan de hand van de vraag hoe sterk de band is tussen een vermogensbestanddeel en het land waar dit zich bevindt. Hoe sterker deze band, hoe meer de Nederlandse fiscus terugtreedt. Hierbij worden de vermogensbestanddelen afzonderlijk bekeken zodat voor ieder deel een andere verrekeningsmethode kan gelden.

Wat het onroerend goed betreft, zou Nederland waarschijnlijk de methode van de aftrek van maximaal 1/5 gedeelte van de successierechten die in Nederland over de gehele erfenis moeten worden betaald, hanteren. Wat Tsjechische successierechten betreft, volgens art. 3 van de Wet omtrent overdrachts- c.q. schenkings- c.q. successierecht wordt in beginsel wel belasting van de nalatenschap van het onroerend goed dat in Tsjechië is gelegen, ook indien de erflater een andere nationaliteit heeft gehad, betaald. Van de betaling van deze successierechten zijn echter vrijgesteld bij de nalatenschap in directe lijn (de bloedverwanten, de echtgenoot) en zijdelings - broers/zussen, neven/nichten, ooms/tantes maar ook schoondochters/zoons, de kinderen van de echtgenoot, ouders van de echtgenoot en de echtgenoten van de ouders enzv.

In dit geval betaalt men alleen de notaris voor het afwikkelen van de erfenis.

Voor het opstellen van een testament kunt u natuurlijk in Tsjechië bij een notaris terecht. De notaris kan dit testament voor u bewaren of u kunt deze bij de rechtbank van de regio waar het bewuste onroerend goed is gelegen, deponeren.

In Tsjechië is het tevens volgens de wet mogelijk om zelf het testament op te stellen en te ondertekenen. De gang naar de CZ notaris is dus niet verplicht. Wel is het noodzakelijk dat het testament in Tsjechië en in Nederland wordt geaccepteerd.

Uit ervaring weten wij, dat de Nederlandse Verklaring van erfrecht, ondertekend door de notaris - die van een apostille wordt voorzien, in Tsjechië geaccepteerd wordt. Dus voor het gemak (voor uw rechtsopvolgers) zou u een testament in NL kunnen laten opstellen, neem hiervoor de eigendomsakte van het Tsjechische Kadaster dat uw eigendom van het huis bewijst, mee.

Daarna kunt u dit testament laten registreren bij het Centraal Testamenten Register (Centraal Testamenten Register) in Den Haag. Ons advies vervolgens is, indien u dit doet, dus in Nederland een testament laat opstellen, om dit daarna te laten vertalen door een officiële tolk/vertaler naar het Tsjechisch, deze tevens in Tsjechië bij de plaatselijke rechtbank laat registreren (of bij een notaris laat deponeren) en alvast te overleggen of dit testament voldoet.

Volgens de Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961 inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen is een testament in een grensoverschrijdende situatie geldig indien het in overeenstemming is met het recht:
  • van de Staat van de plaats waar de erflater (plaatselijke vorm) zijn testament heeft gemaakt, of
  • van een nationaliteit die de erflater bezit, hetzij op het ogenblik dat hij zijn testament maakt, hetzij op het ogenblik van zijn overlijden, of
  • van een plaats waar de erflater zijn woonplaats had, hetzij op het ogenblik dat hij zijn testament maakt, hetzij op het ogenblik van zijn overlijden, of
  • van de plaats waar de erflater zijn gewone verblijfplaats had, hetzij op het ogenblik dat hij zijn testament maakt, hetzij op het ogenblik van zijn overlijden, of
  • voor onroerende goederen, van de plaats waar ze gelegen zijn.

Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan contact op via info@hartmanova.eu

Download hier deze tekst in PDF-formaat.

Erfrecht en erfbelasting Tsjechie

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands