Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

Precontractuele aansprakelijkheid in Tsjechiƫ

Situatie tot en met het jaar 2013

In Tsjechiƫ is het instituut van precontractuele aansprakelijkheid tot en met het jaar 2013 nauwelijks ontwikkeld. In een wetenschappelijk artikel van de Masaryk Universiteit van Brno van 2009, wordt zelfs gezegd dat "de huidige wetgeving geen instituut van precontractuele aansprakelijkheid kent, het gaat hierbij om de aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de inbreuk op de precontractuele verplichtingen."

Tot 2014 bestonden een paar wettelijke bepalingen die in de richting van deze aansprakelijkheid zouden kunnen wijzen, maar deze bepalingen waren te algemeen of vaag.

Art. 268 van de oude Tsjechische Handelswet, Obchodní zákoník, zegt: wie de ongeldigheid van de rechtshandeling heeft veroorzaakt, moet de schade vergoeden aan degene ten opzichte van wie de rechtshandeling was gericht, tenzij deze persoon over de ongeldigheid van de rechtshandeling wist.

Verder in art. 271 van de oude Tsjechische Handelswet: misbruik van informatie, indien de partij gevoelige vertrouwelijke informatie in deze fase heeft ontvangen, mag de partij deze informatie niet doorspelen aan een derde en deze ook niet gebruiken in strijd met haar doel voor eigen behoefte. Wie hiermee in strijd handelt moet de schade vergoeden.

Artikel 43 van het oude Tsjechisch Burgerlijk Wetboek, Občanský zákoník, zegt; de betrokkenen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat bij de totstandkoming van de contractuele verhouding alles wat tot een geschil zou kunnen leiden verwijderd of opgelost wordt.

Art. 415 van het oude Tsjechisch Burgerlijk Wetboek: preventie verplichting: een ieder is verplicht om zo te handelen dat er geen schade voor de gezondheid, vermogen, natuur en het milieu wordt veroorzaakt. 
Deze bepaling werd heel extensief uitgelegd door de Tsjechische Hoge Raad op 11 oktober 2006, nr. 29 Odo 1166/2004 (Hierbij ging het om de zaak, dat een toekomstige/potentiële contractuele partij bij een andere partij de verwachting heeft gewekt, dat het contract zal worden gesloten, doordat ze haar verzocht heeft om verschillende voorwaarden te bewerken en een en ander te veranderen; door deze eisen zijn bij de andere partij kosten ontstaan. De Hoge Raad heeft wel benadrukt, dat er wel een concrete afspraak moet bestaan waaruit men de inbreuk op recht of op de verplichting van een van de mogelijk contractuele partijen zou moeten kunnen afleiden.)

Art. 424 van het oude Tsjechisch Burgerlijk wetboek: voor de schade is verantwoordelijk hij die deze heeft veroorzaakt door het bewuste handelen in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid.

Nieuwe situatie pre-contractuele aansprakelijkheid Tsjechie

Vanaf 1 januari 2014 wordt pre-contractuele aansprakelijkheid echter beter geregeld in het nieuwe Tsjechische Burgerlijk Wetboek.
Er wordt expliciet aangegeven, dat schade, die ontstaan is door het "niet te goeder trouw" in onderhandeling treden (om b.v. informatie van de andere partij te ontvangen), door deze andere partij gevorderd kan worden.

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


precontractuele aansprakelijkheid Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands