Zie verder ook:

Wegenvignet Tsjechië 10 dagen

Wegenvignet Tsjechië

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in Tsjechië

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament Tsjechië

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
                          

Aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor Tsjechie

Bijvoorbeeld als u zelf jednatel (=bestuurder) van (uw eigen) SRO wilt worden

Als u als Nederlandse ingezetene, als bestuurder van een Tsjechische SRO bij het Tsjechische Handelsregister ingeschreven wilt worden heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag, de VOG, nodig.

Geen probleem, denkt u dat vragen we gewoon even aan middels dit formulier:

- aanvraagformulier VOG en toelichting

Daarmee gaat u naar de Nederlandse gemeente waar u ingeschreven staat (of als u woonachtig bent in het buitenland, de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond). Helaas accepteert deze gemeente dit aanvraagformulier voor een VOG niet, omdat er geen "aanvragende instantie" ingevuld kan worden (de Tsjechische wet eist dit, geen instantie).

Het Nederlandse Ministerie van Justitie, het orgaan COVOG, is hiervan op de hoogte en geeft ook probleemloos een VOG af voor Tsjechie. Maar het is heel moeilijk om voorbij de gemeentebalie-medewerker te geraken.

Gelukkig heeft nu de Nederlandse Ambassade in Praag aan ons verzoek gehoor gegeven en het door ons aan hen gestuurde stuk overgenomen.

Dit document van de ambassade dient u dus samen met het aanvraagformulier voor de VOG mee te nemen naar de gemeente:

- verklaring Nederlandse ambassade in Tsjechie voor de aanvraag VOG

Voor de volledigheid:

Volgens de volgende Tsjechische wet en regelgeving wordt dus geeist, dat degene, die als bestuurder in Tsjechie ingeschreven wil worden, een uittreksel van het strafblad alias verklaring omtrent het gedrag (VOG) voorlegt:

Tsjechische Beroepenwet 455/1991 Sb.:

§ 6 Algemene voorwaarden voor uitoefenen van een beroep (of bestuursfunctie, red.)
(3) Integriteit wordt aangetoond door de burgers van de Tsjechische Republiek met een uittreksel uit het strafregister en door personen die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU, met de documenten volgens § 46 lid 1 a).
§ 46
(1) Een natuurlijke persoon sluit bij de aanmelding bij het beroepsregister het volgende bij, tenzij de wet anders bepaalt:
a) burgers van een andere lidstaat van de Europese Unie: een uittreksel uit het strafregister (voor Nederland: Verklaring Omtrent Gedrag, VOG. red.) of een gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteit van de lidstaat, waar zij residentie houden. (…) Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. …

Letterlijk in het Tsjechisch:
§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti
(3) Bezúhonnost se prokazuje u obcanu Ceské republiky výpisem z evidence Rejstríku trestu, u osob, které jsou obcany jiného clenského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a).
§ 46
(1) Fyzická osoba pripojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak.
a) je-li obcanem jiného clenského státu Evropské unie, výpis z evidence trestu nebo rovnocenný doklad vydaný príslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo clenského státu posledního pobytu; je-li clenským státem posledního pobytu Ceská republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 vety druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestu nebo rovnocenný doklad, predloží fyzická osoba cestné prohlášení o bezúhonnosti ucinené pred notárem nebo orgánem clenského státu, jehož je obcanem, nebo pred notárem nebo orgánem clenského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 mesíce; doklad podle tohoto bodu muže být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnení podmínky bezúhonnosti,Denkt u er ook aan om uw VOG te laten vertalen?


Hartmanova.eu
Mail                                    info@hartmanova.eu
Web                                   https://www.juridisch-advies-tsjechie.nl           
of volg ons op Linkedin:   linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice

VOG Tsjechie aanvragen - verklaring omtrent gedrag


Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieDatova schranka - verplichte elektronische postbus voor de SROHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands