Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

Europees betalingsbevel voor vorderingen in Tsjechië:

europees betalingsbevel Tsjechie

Verzoek om een Europees betalingsbevel omtrent niet-betwiste geldvorderingen.

U heeft een vordering, maar ziet erg op tegen het aanspannen van een Tsjechische procedure? Een alternatief is het verzoek doen om een Europees betalingsbevel. Op grond van Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure die sinds 12-12-2008 van kracht is.

De Europese betalingsbevelprocedure is van toepassing in burgerlijke en handelszaken, in grensoverschrijdende geschillen, ongeacht het karakter van de jurisdictie. Een "grensoverschrijdende zaak" is een geschil waarin ten minste één van de partijen haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van het aangezochte gerecht. De verordening is van toepassing in elke lidstaat, behalve Denemarken, overeenkomstig het protocol over de positie van Denemarken dat als bijlage gaat bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.

Heeft u een geldvordering in Tsjechië?

U kunt dan bijvoorbeeld de Tsjechische rechter in een “Europese procedure” verzoeken om een uitvaardiging van dit bevel. Het verzoek wordt ingediend door middel van het standaardformulier A van bijlage I van de Verordening in de Tsjechische taal.

Voordeel is dat u aan de hand van hetzelfde formulier in het Nederlands kunt zien, welke gegevens ingevuld moeten worden en in het Nederlands over de gehele procedure zelf kunt lezen.

U dient dan aan te geven/te weten:

  1. naam en adres van de partijen of hun vertegenwoordigers;
  2. de gegevens van het gerecht waarbij het verzoek wordt ingediend;
  3. het bedrag van de schuldvordering (met inbegrip van de hoofdsom en, in voorkomend geval, de rente, de contractuele boetes en de kosten);
  4. de grondslag van de rechtsvordering, waaronder een beschrijving van de elementen waarmee de schuldvordering wordt gestaafd en het bewijs tot staving;
  5. het grensoverschrijdende karakter van de zaak.
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan vaardigt de Tsjechische rechter binnen 30 dagen na indienen van het verzoek aan de schuldenaar/verweerder een Europees betalingsbevel uit. Binnen volgende 30 dagen kan de schuldenaar/verweerder zijn verweer tegen dit bevel maken. (De termijn voor het verzet/verweer tegen het Europees betalingsbevel is dus langer dan in de nationale Tsjechische procedure, waar deze termijn slechts 15 dagen is). Als de schuldenaar/verweerder geen verweer maakt, is het Europees betalingsbevel definitief en kan uitgevoerd worden in alle EU-lidstaten. Het Europees betalingsbevel is feitelijk een nationaal verstekvonnis voorzien van een executoriale titel.

Als de schuldenaar/verweerder wel verweer maakt, volgt er een gewone nationale civielrechtelijke procedure volgens het Tsjechische recht.

Voordelen Europees betalingsbevel:

Voordeel van het Europees betalingsbevel ten opzichte van de Tsjechische nationale procedure is verder de mogelijkheid om het bevel naar het adres in een andere EU-lidstaat te sturen. Dus als de schuldenaar/verweerder bijvoorbeeld nu in Nederland verblijft, kan hij in Nederland het bevel aangetekend in eigen handen hier ontvangen. Dit bevel is ook rechtstreeks in een andere lidstaat uitvoerbaar, dus stel dat u beslag wil laten leggen op het vermogen van de schuldenaar /verweerder dat hij misschien in Nederland of een andere lidstaat heeft, is dat op grond hiervan sneller mogelijk.

Een ander voordeel is dat de procesvertegenwoordiging door een advocaat NIET verplicht is voor de eiser bij het indienen van het verzoek om een Europees betalingsbevel en tevens voor de verweerder bij het indienen van het verweerschrift tegen het Europese betalingsbevel. Pas als de verweerder eventueel verweer tegen het Europese betalingsbevel maakt, wordt de gewone nationale procedure gevolgd met de toepassing van de nationale regels omtrent de procesvertegenwoordiging.

(In Tsjechië is de vertegenwoordiging door een advocaat overigens pas in het cassatieberoep verplicht in tegenstelling tot Nederland waar in alle civiele zaken behalve bij de kantonrechter de vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is.)

Kosten EU-betalingsbevel procedure:

De kosten van een Europese betalingsbevelprocedure en van de gewone burgerrechtelijke procedure die eventueel daarna volgt zijn niet hoger dan de kosten van een gewone burgerrechtelijke procedure waaraan geen Europese betalingsbevelprocedure is voorafgegaan.

Download hier deze tekst in PDF-formaat.

Europees betalingsbevel Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands