Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Informatie omtrent volmacht voor een rechtshandeling op Tsjechisch grondgebied

Sinds 1 januari 2014 is het Tsjechische Burgerlijke Wetboek ingrijpend gewijzigd. Daarmee gepaard gaat een wijziging in de voorschriften waaraan een volmacht in Tsjechie heeft te voldoen. Voor vele volmachten zou daarmee een notariele akte noodzakelijk worden, wat, als dit in Nederland plaats zou moeten vinden, tot extra kosten van honderden euro's per volmacht zou leiden. Wij hebben hiervoor nu een oplossing gevonden in het Tsjechische internationale privaatrecht.

Kennisgeving:

In verband met de inwerkingtreding van het nieuwe Burgerlijke Wetboek in Tsjechië sinds 1-1-2014 en de nieuwe bepaling van artikel 441 lid 2, die in de laatste zinsnede luidt:

“.............Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udelí se v téže forme i plná moc.”

“.............Indien voor de rechtshandeling een speciale vorm vereist is, wordt de volmacht ook in deze vorm verleend.”

wordt verwezen naar

Artikel 44 van het Tsjechische Internationale privaatrecht (Wet 91/2012) inzake de vertegenwoordiging, dat samenvattend aangeeft: dat de vorm van een volmacht, geldig ter plaatse en volgens de rechtsorde waar deze is verleend, voor het verrichten van een bepaalde rechtshandeling, voldoende is en door Tsjechië wordt geaccepteerd.

Overleg met de KNB, de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie

Door de KNB, de Nederlandse Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie, werd mij onderstaande bevestigd: Volgens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden (o.m.: HR 25 februari 1987, NJ 1987, 657) een volmacht in beginsel vormvrij kan worden verleend, tenzij de wet anders bepaalt. De Nederlandse wet kent geen algemene bepaling op grond waarvan het vormvoorschrift, dat geldt voor de rechtshandeling, ook voorgeschreven wordt voor de volmacht.

Voor wat betreft de volgende handelingen geldt op dit moment in ieder geval, dat de volmacht vormvrij kan worden verleend bij:
  • wijziging van de oprichtingsakte en van de statuten;
  • oprichting van een vennootschap;
  • beslissing van het hoogste orgaan tot de liquidatie van de vennootschap;
  • beslissing tot de overdracht van aandelen, indien toestemming van het hoogste orgaan is vereist; en
  • beslissing voor het toelaten van inbreng in natura of omtrent de mogelijkheid van de verrekening van de vordering in geld ten aanzien van de vennootschap met de vordering van de vennootschap inzake de naleving van de stortingsverplichting van de aandeelhouder.
De meest voorkomende uitzonderingen op de regel, dat de volmacht vormvrij kan worden verleend, zijn de vestiging van een recht van hypotheek (artikel 3:260 lid 3 BW), en het aangaan van huwelijkse voorwaarden (artikel 1:115 lid 2 BW).

U kunt mij altijd benaderen met een vraag of voor een bepaalde rechtshandeling de Nederlandse wet een volmacht in speciale vorm voorschrijft.

Ook bij specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


volmacht Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands