Disclaimer

Hartmanova.eu streeft ernaar om door middel van deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Hartmanova.eu geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Hartmanova.eu gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid hiervoor.

De informatie op deze website wordt u uitsluitend voor persoonlijk niet commercieel gebruik aangeboden. Teksten en afbeeldingen zijn door auteursrecht beschermd. Het overnemen en vermenigvuldigen van teksten anders dan voor eigen gebruik, door middel van electronische of andere middelen, met inbegrip van geautomatiseerde informatiesystemen, is alleen geoorloofd na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.