Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Precontractuele aansprakelijkheid in Tsjechië 

Situatie tot en met het jaar 2013

In Tsjechië is het instituut van precontractuele aansprakelijkheid tot en met het jaar 2013 nauwelijks ontwikkeld. In een wetenschappelijk artikel van de Masaryk Universiteit van Brno van 2009, wordt zelfs gezegd dat "de huidige wetgeving geen instituut van precontractuele aansprakelijkheid kent, het gaat hierbij om de aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de inbreuk op de precontractuele verplichtingen."

Tot 2014 bestonden een paar wettelijke bepalingen die in de richting van deze aansprakelijkheid zouden kunnen wijzen, maar deze bepalingen waren te algemeen of vaag.

Art. 268 van de oude Tsjechische Handelswet, Obchodní zákoník, zegt: wie de ongeldigheid van de rechtshandeling heeft veroorzaakt, moet de schade vergoeden aan degene ten opzichte van wie de rechtshandeling was gericht, tenzij deze persoon over de ongeldigheid van de rechtshandeling wist.

Verder in art. 271 van de oude Tsjechische Handelswet: misbruik van informatie, indien de partij gevoelige vertrouwelijke informatie in deze fase heeft ontvangen, mag de partij deze informatie niet doorspelen aan een derde en deze ook niet gebruiken in strijd met haar doel voor eigen behoefte. Wie hiermee in strijd handelt moet de schade vergoeden.

Artikel 43 van het oude Tsjechisch Burgerlijk Wetboek, Občanský zákoník, zegt; de betrokkenen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat bij de totstandkoming van de contractuele verhouding alles wat tot een geschil zou kunnen leiden verwijderd of opgelost wordt.

Art. 415 van het oude Tsjechisch Burgerlijk Wetboek: preventie verplichting: een ieder is verplicht om zo te handelen dat er geen schade voor de gezondheid, vermogen, natuur en het milieu wordt veroorzaakt. 
Deze bepaling werd heel extensief uitgelegd door de Tsjechische Hoge Raad op 11 oktober 2006, nr. 29 Odo 1166/2004 (Hierbij ging het om de zaak, dat een toekomstige/potentiële contractuele partij bij een andere partij de verwachting heeft gewekt, dat het contract zal worden gesloten, doordat ze haar verzocht heeft om verschillende voorwaarden te bewerken en een en ander te veranderen; door deze eisen zijn bij de andere partij kosten ontstaan. De Hoge Raad heeft wel benadrukt, dat er wel een concrete afspraak moet bestaan waaruit men de inbreuk op recht of op de verplichting van een van de mogelijk contractuele partijen zou moeten kunnen afleiden.)

Art. 424 van het oude Tsjechisch Burgerlijk wetboek: voor de schade is verantwoordelijk hij die deze heeft veroorzaakt door het bewuste handelen in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid.

Nieuwe situatie pre-contractuele aansprakelijkheid Tsjechie

Vanaf 1 januari 2014 wordt pre-contractuele aansprakelijkheid echter beter geregeld in het nieuwe Tsjechische Burgerlijk Wetboek.
Er wordt expliciet aangegeven, dat schade, die ontstaan is door het "niet te goeder trouw" in onderhandeling treden (om b.v. informatie van de andere partij te ontvangen), door deze andere partij gevorderd kan worden.

Jurisprudentie zal moeten uitwijzen, hoe deze nieuwe bepaling door de Tsjechische rechters uitgelegd gaat worden.

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


precontractuele aansprakelijkheid Tsjechie

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieDatove schranky - elektronische data-postbus voor Tsjechische SRO
De verplichte elektronische postbus voor Tsjechische rechtspersonen.


Hartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie

Datove schranky - elektronische postbus
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands